یک دانشیار دانشگاه و یک دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران در یادداشتی مشترک با عنوان "الزامات حکمرانی در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت" به این مساله پرداختند .
کد خبر: ۱۵۳۰۱۰
تاریخ انتشار: ۴۵ : ۱۱ - ۰۸ تير ۱۴۰۱

متن یادداشت هاشم آقازاده  دانشیار دانشگاه تهران و علی محبی  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران به این شرح است :

این نوشتار موضوع حکمرانی اسلامی را که ارتباط بالایی با سند  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد، در نظر گرفته است.

 ضمن اینکه معرفی فرآیند استفاده از سازوکار پیشنهادی، راهبرد هایی را که از یک سو مستند به آیات قرآن کریم، نهج البلاغه و دیگر مراجع شناخته شده دینی (بعد اسلامی) هستند را در نظر گرفته است.

از سوی دیگر با پارادایم فکری صاحبنظران معاصر (بعد ایرانی) این حوزه تطابق دارند نیز، پیشنهاد داده است.

 لذا در این نوشتار به دنبال آن هستیم که سازوکاری ارائه کنیم تا بر مبنای الگوی حکمرانی اسلامی از دید قرآن کریم، حکمران اسلامی بتواند بصورت کاربردی راهبرد هایی را بکار گیرد، تا تدوین راهکار ها جامعیت بالایی داشته باشد.

بنابراین با هدف معرفی این سازوکار، یک نمونه از راهبردهایی که به کمک این سازوکار تدوین می شود را نیز معرفی خواهیم کرد.

 لذا پرسش اصلی این است:

با چه سازوکاری می توان راهبرد هایی را در حکمرانی اسلامی تدوین کرد که از یک سو با رویکردهای روز اندیشمندان این حوزه و از سوی دیگر با آموزه های دینی همسو باشند؟

در این راستا، اجرای راهبرد های هر سندی بویژه اسناد کلان، جامع و چند بعدی مثل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در وهله اول مستلزم تدوین راهکارهای مناسب است. این امر به نوبه خود نیازمند ابزارها یا سازوکارهایی برای تدوین این راهکارها می باشد. به نحوی که از یک سو بتوان بعد ایرانی و از سوی دیگر بعد اسلامی آن را همزمان لحاظ کرد. در این پژوهش بعد ایرانی سند الگوی  اسلامی‌ایرانی پیشرفت با بررسی مقالات اندیشمندان حوزه حکمرانی و بعد اسلامی آن با تحلیل و استخراج آیات مرتبط قرآن از سوره های منتخب انجام شد و به این ترتیب ضمن معرفی سازوکار پیشنهادی، نمونه هایی از راهکارهای مرتبط نیز تدوین شده است.

بر این اساس از میان آثار پژوهشی مورد بررسی، پنج منظر اصول، مبانی، ماموریت، آفات حکمرانی اسلامی و همچنین حکمرانی غیراسلامی و با کد گذاری آیات شریفه منتخب قرآن نیز به شش مضمون کلی:  حکمرانی متعالی،

حکمرانی غیرمتعالی،

چالش ها و آفات،

الزامات حکمرانی متعالی،

 حدود و عدالت و کنترل

و در انتها، چشم انداز، وظایف و اهداف حکمرانی

رسیدیم که به ترتیب در محور های افقی و عمودی یک ماتریس قرار گرفت و در خانه های محل تلاقی، با کمک کد های بدست آمده از تحلیل ها، راهبردهای مرتبط استخراج شد. بنابراین، این راهبردها با دارا بودن پشتوانه قرآنی و نظری، راهبردهایی هستند که می‌تواند در پیاده سازی موفق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بکار گرفته شوند.

 بر این اساس، مدیران و حکمرانان اسلامی می‌توانند با مرور این فرآیند، به فراخور موضوع ابعاد مختلف چشم انداز یک سند را در نظر بگیرند و از طریق آن، راهبردهای اجرایی آن را تدوین کنند.

پیشنهاد می شود مطالعات بعدی با بررسی سوره های دیگر قرآن کریم انجام شود و با استفاده از سازوکار پیشنهادی این نوشتار، راهبردهایی با کاربرد در بخش های مختلف حکمرانی اتخاذ گردد. بنابراین، این سازوکار به شرح ذیل ارائه می‌شود و می‌تواند برای اعتبارسنجی روزآمدی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سندی حکمرانی، مورد استفاده قرار گیرد.

*راهبردهایی که با اولویت بندی بر اساس تکرار، در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

• تقویت  و تحکیم ارزش ها و مطلوبیت ها

•  فرصت دهی، جانشینی و ارتقا

•  شایسته سالاری

•  تقویت و تحکیم ارزش ها و مطلوبیت ها

•  افزایش قاطعیت در تصمیم گیری ها

•  تقویت حمایت از کارگزاران 

•  فرصت دهی، جانشینی و ارتقا

•   افزایش قاطعیت در تصمیم گیری ها

•  تقویت حمایت از کارگزاران

 •  ثبت رویداد ها و استفاده از درس آموخته ها و تجربه ها (گذشته نگری)

•  پرهیز از حمایت کارگزاران نالایق

•  راهبردهای بازدارنده از فرصت دهی، جانشینی و ارتقا به کارگزاران نالایق

 حکمرانی متعالی راهبرد های پیشنهادی

•  پرهیز از حمایت کارگزاران پیمان شکن و پر خطا

•  مدیریت و متعادل سازی انتظارات

راهبرد های بازدارنده از:

•   تخریب دیگران 

•  عدم پاسخگویی

•  تحریف حقایق  حکمرانی غیر متعالی 

•  راهبردهای کنترلی و بازدارنده از خطاهای استراتژیک   

•  متناسب سازی حقوق و کارکرد کارگزاران

•  تقویت روحیه فرمانبرداری

•  آموزش مستمر وتقویت اثربخشی کارگزاران

•  مقابله با شعارزدگی و متناسب سازی شعار ها و اقدامات کارگزاران

•  مبارزه با سستی، انحرافات و فساد در میان کارگزاران 

•  مقابله با شعارزدگی و متناسب سازی شعار ها و اقدامات کارگزاران

•  مبارزه با سستی، انحرافات و فساد در میان کارگزاران

چالش ها، مسائل و آفات :

• هوشمند سازی  سیستم های کشف، پیشگیری و انحرافات بزرگ (اختلاس، احتکار و ..)

• تقویت رهبری و تسهیل حرکت به سوی رشد و توسعه 

•  تقویت رهبری و تسهیل حرکت به سوی رشد و توسعه

•  تقویت روحیه مسئولیت پذیری

•  تقویت باور ها و تعهدات

•   تقویت روحیه جسارت و ریسک پذیری

•  الگوبرداری وبهینه کاوی بهترین حکمرانی ها

•  رقابت همکارانه با دیگر دولت ها

•  تقویت باور ها و تعهدات 

•  مبارزه بارهبری غیر اثربخش درمیان کارگزاران

•  هوشمند سازی  سیستم های کشف، پیشگیری و انحرافات بزرگ (اختلاس، احتکار و ..)

•  مقابله با تضعیف باور ها و تعهدات

 الزامات حکمرانی متعالی

 •  نظام مند سازی پاداش و  تنبیه مناسب

•  نظارت و کنترل مستمر عملکرد

•  سنجش مستمر سلامت کاری کارگزاران 

•  برقراری عدالت در حکمرانی

•  نظام مند سازی پاداش و  تنبیه مناسب

•  مبارزه با اقدامات غیر شرعی و غیر قانونی    •  نظام مند سازی تنبیه مناسب

•  مبارزه با اقدامات غیر شرعی و غیر قانونی  حدود، عدالت و کنترل  

•  تقویت بنیه دفاعی و قابلیت هایی رقابت

•  تقویت جهت گیری و رنگ و بوی الهی 

•  آموزش مستمر کارگزاران 

•  تقویت جهت گیری و رنگ و بوی الهی

چشم انداز، وظایف واهداف حکمرانی

 ماموریت حکمرانی  مبانی  اصول  آفت ها  حکمرانی غیر اسلامی

رفع موانع جمعیتی در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

نادر زالی  دانشیار دانشگاه گیلان، عضو اندیشکده آمایش مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عوامل متعددی در توزیع جغرافیایی جمعیت تاثیرگذار هستند که از آن جمله می‌توان به اقتضائات جغرافیایی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی اشاره کرد.

اقتضائات جغرافیایی نظیر:

شیب و پستی و بلندی‌ها (توپوگرافی)،

ویژگی‌های اقلیمی همانند میزان بارندگی،

ویژگی‌های زمین‌شناختی همانند خاک مناسب و دسترسی به منابع آب،

اینها در شکل‌گیری اجتماعات بشری و فعالیت‌های اقتصادی مؤثر هستنند.

از سویی دیگر به لحاظ تاریخی هم جریان‌های اقتصادی همانند:  راه ابریشم بر شکل‌گیری و توسعه شهرها و روستاها اثر داشته‌اند.

شاید موضوع حکمرانی را هم به عنوان یک عامل مؤثر در این زمینه بتوان نام برد که چگونه بین امنیت ملی و منطقه‌ای و استقرار و توسعه سکونت گاه‌ها و فعالیت‌ها رابطه ایجاد کرده است.

مطالعات نشان می‌دهد در توزیع و تراکم جمعیت تنها یک عامل مؤثر نیست؛ بلکه همواره مجموعه‌ای از عوامل در یک ارتباط تنگاتنگ تأثیر می‌گذارند.

 امروزه سیاست‌های دولتی به عنوان مهم ترین عامل در توزیع و تراکم جمعیت در جهان مطرح است. سیاست‌های اقتصادی هر کشور بسته به سیاست‌های ملی که به اقتصاد سیاسی معروف است در جهت‌گیری اعتبارات عمرانی و زیربنائی، تعیین الگوی برنامه‌ریزی، تمرکز یا عدم تمرکز و سرمایه‌گذاری‌های دولتی نقش تعیین کننده‌ای دارد.

 در کشورهایی که بدنبال الگوی برنامه‌ریزی متمرکز بوده‌اند و یا اقتصاد سرمایه‌داری حاکمیت داشته بر خلاف شیوه حکومتی سوسیالیستی، باعث شکل‌گیری قطب‌های رشد و تمرکز شدید جمعیت در یک یا چند نقطه از کشور شده است.

در الگوهای غیرمتمرکز که بدنبال عدم تمرکز بوده‌اند، توزیع جمعیت متعادل‌تر بوده است.

استقرار فضایی جمعیت کشور ایران هم در عرصه ملی و هم در عرصه محلی، دارای پراکنش نامنظم است.

غالب جمعیت و شهرها در مناطق شمالی و غربی کشور قرار دارند.

در این میان، استان‌های شرقی و جنوبی با وجود گستره وسیع از مواهب توسعه و جمعیت‌پذیری برخوردار نیستند و استان‌ها و مناطق ساحلی جنوب کشور از تراکم جمعیتی پایینی برخوردارند.

با توجه به استقرار صنایع انرژی‌بر و پالایشگاه‌ها در سواحل جنوبی، احتیاج به نیروی کار ضرورتی اساسی است که از هم اکنون برنامه‌ریزان ایرانی را به فکر استقرار جمعیت کرده است.

خلیج‌فارس پس از  خلیج مکزیک و خلیج هودسن، سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می‌رود و از مهم‌ترین و حساس‌ترین نقاط جهان و از نظر سیاسی، اقتصادی و ارتباطی و انرژی‌های نفت و گاز دارای اهمیتی حیاتی است .

کاهش منابع آبی در مناطق مرکزی و ضرورت توسعه دریامحور باعث شده در سال‌های گذشته مهاجران زیادی در ساحل خلیج فارس ساکن شود.

 استقرار پایانه‌های نفتی و صنایع انرژی‌بر در ساحل خلیج فارس نیز باعث شده تا در آینده به نیروی کار زیادی در این مناطق نیاز باشد؛ سیاست‌های دولت هم سال هاست در اسناد برنامه‌ریزی و اسناد ملی به این موضوعات تاکید دارد.

سرعت رشد شهرنشینی در ایران فراتر از میانگین سرعت رشد شهرنشینی در جهان بوده است. البته رشد شهرنشینی در ایران به معنی توسعه یافتگی نیست و نباید چنین تلقی از این ضریب شهرنشینی 80 درصدی داشت.

رشد شهرنشینی در ایران معلول ویژگی‌های اقتصادی، بخصوص غیرفعال بودن بخش صنعتی کشور است و همین رشد شهرنشینی هم به صورت متوازن در کشور اتفاق نیفتاده و پهنه شرقی و جنوبی کشور همچنان محروم از توسعه شهری بوده است.

 تحلیل روندها، رفتارها و گرایش‌های اجتماعی در حوزه سکونت نشان می‌دهد:  پدیده‌های تداوم کلان‌شهر نشینی درون‌سرزمینی،

تداوم تخلیه روستاها،

تداوم تخلیه سواحل جنوب و ایران مرکزی،

تداوم عدم تعادل شرق و غرب کشور،

تداوم فشار زیستی در استان‌های شمالی، تداوم پدیده تجمع کلان‌شهری

تداوم درون‌گرایی اسکان حلزونی (حصار مرزی امن)

از جمله ویژگی‌های جدی سرزمین ایران در حوزه سکونت گاه‌ها هستند.

 بنابراین فعال‌سازی بنادر سواحل جنوب، توسعه زیرساخت‌ها مثل راه آهن و فرودگاه در همین مناطق، تامین آب مورد نیاز و توسعه صنایع دریایی از الزاماتی است که برای اسکان و توزیع متعادل جمعیت در سواحل جنوبی کشور، باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع:
ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
(اخبار خودرو)
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
(سلامت)
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
(متریال)
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
(ورزشی)
حمله تند آذری به محمود فکری

حمله تند آذری به محمود فکری

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد به ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی از سوی سرمربی استقلال به کار برده می‌شود واکنش نشان داد.
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو