مطالعات پیمایش‌های "سنجش میل و اقدام به مهاجرت در میان ایرانیان" در دستور کار محققان رصدخانه مهاجرت ایران قرار گرفته است و آن میل به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان" و "مهاجرت متخصصان و نیروی کار مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۵۲۳۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳ : ۰۸ - ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

هرا علی‌پور، مسئول روابط‌عمومی رصدخانه مهاجرت ایران در گفت‌وگویی، از آغاز پیمایش‌های "سنجش میل و اقدام به مهاجرت در میان ایرانیان" خبر داد و گفت: رصدخانه مهاجرت ایران به‌عنوان تنها مرکز پژوهشی کشور که متمرکز بر بررسی مهاجرت نیروی انسانی از ایران و یا مهاجرت به ایران به‌تازگی چهار پیمایش گسترده را برای سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان ایرانیان آغاز کرده است.

وی خاطر نشان کرد: درنتایج پیمایش‌های سال گذشته‌ رصدخانه مهاجرت که در کمتر از دو ماه اخیر منتشر شده است، شواهد مهمی از میزان و علت‌ مهاجرت ایرانیان در ۴ گروه اصلی فعالین کسب‌وکارهای نوآورانه، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و میزان میل به بازگشت ایرانیان خارج از کشور بیان شده است.

علیپور اضافه کرد: پیمایش‌های سال ۱۴۰۱ رصدخانه مهاجرت ایران در چهار سنجشِ "بررسی تمایلات و انگیزه‌های مهاجرتی دانشجویان خارجی در ایران"، "میل و تصمیم به بازگشت در میان ایرانیان خارج از کشور"، "تمایل و تصمیم به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان" و "مهاجرت متخصصان و نیروی کار" تعریف شده است.

به گفته وی میانگین زمان مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه‌ها بین ۵ تا ۷ دقیقه است و همراهی نهادهای مرتبط با انتشارِ هرچه‌بیشتر این پرسشنامه‌ها می‌تواند در گستردگی جامعه‌ آماری و نتایج دقیق‌تر مؤثر باشد.

به گزارش ایسنا، پیمایش‌های سنجش میل و تصمیم به مهاجرت از سال ۹۷ در میان دو گروه از اقشار اجتماعی ایران انجام شده است. در دور اول این پیمایش‌ها در سال ۹۷ در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و در سال ۹۸ در میان فعالین کسب و کارهای کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌ها مطالعاتی است که از سوی محققان رصدخانه مهاجرت ایران اجرایی شده است.

در این پیمایش پرسشنامه‌های "سنجش میل و تصمیم به مهاجرت" در میان ۴ گروه اجتماعی "دانشجویان و فارغ التحصیلان"، "اساتید، محققان و پژوهشگران"، "پزشکان و پرستاران" و "فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)" طراحی، توزیع و جمع‌آوری شد.

دور دوم این پیمایش‌ها در میان ۴ گروه دانشجویان و فارغ التحصیلان، فعالان استارت‌آپ‌ها، اساتید، پژوهشگران و محققان و پزشکان و پرستاران در اسفند ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ انجام شده است.

این پرسشنامه‌ها با هدف سنجش میل به مهاجرت و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف و بررسی آثار و عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و به طور خاص تاثیر تحولات کشور و همه‌گیری ویروس کرونا بر میل و تصمیم به مهاجرت از کشور طراحی و انجام شد.

در پیمایش‌های انجام شده توســط رصدخانه مهاجرت ایران در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، شــاخص "میل به مهاجرت"، از درصد فراوانی پاســخ "خیلی زیاد" به ســؤال "هم‌اکنون چه میزان تمایل به مهاجرت از ایران دارید؟" به دسـت آمده است. جدول زیر نتایج سنجش شاخص "میل به مهاجرت" در کلیه پیمایش‌ها در میان گروه‌های مختلف اجتماعی را نشان می‌دهد:

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

در همه گروه‌های مورد مطالعه تراز شاخص بیش از ۴۰ درصد بوده است، همچنین نشان داد که تمایل به مهاجرت به صورت بسیار زیاد در میان پزشکان و پرستاران و همچنین اساتید و محققان از سایر گروه‌ها بالاتر است و در تراز ۵۰ درصد است. این شاخص برای گروه‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و استارت‌آپی در تراز ۴۰ درصد بوده است.

تنها ۷ تا ۱۱ درصد افراد در همه گروه‌ها تمایل به مهاجرت خیلی کم دارند و در حدود ۴۰ تا ۵۳ درصد افراد در همه گروه‌ها تمایل بسیار زیادی به مهاجرت دارند.

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

 

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

در مطالعات رصدخانه مهاجرت تاکید شده از آنجایی که شاخص "میل به مهاجرت" می‌تواند تحت تأثیر عوامل کلان و وضعیت کلی کشور به خصوص در دوران شیوع کرونا قرار گرفته باشد، بر همین اساس در پیمایش‌های رصدخانه مهاجرت ایران میزان "میل به مهاجرت افراد" به صورت تفکیکی از سه گروه "فعالین اســتارت‌آپ‌ها"، "اساتید و محققان" و "پزشکان و پرستاران" قبل از شروع کرونا و پس از آن در حال حاضر از آنها سؤال شده است.

نتایج حاکی از آن است که در هر سه گروه سؤال شونده‌، در دوران پیش و بعد از کرونا تغییرات محسوسی در شدت میل به مهاجرت مشاهده می‌شود.

تغییرات عددی شاخص "میل به مهاجرت" پس از کرونا در میان دو گروه اســتارت‌آپ‌ها و اساتید بیش از ۲۰ درصد و در میان پزشکان و پرستاران ۸ درصد نسبت به پیش از آن افزایش داشته است.

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

علاوه بر آن عوامل درونی (موارد شخصی و فردی) و عوامل بیرونی (شرایط کلی کشور) بر میل مهاجرت در دو دسته سوال از گروه‌های هدف پرسش شده است. در گروه‌های دانشجویان و پزشکان و پرستان تاثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر میل به مهاجرت در قالب دو سوال جداگانه مورد سنجش قرار گرفته است.

در گروه اساتید، محققان و پژوهشگران و همچنین گروه فعالین استارت‌آپ‌ها تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر میل به مهاجرت در قالب یک سوال طیفی (یک سر طیف تحت تاثیر کامل عوامل درونی به سر دیگر طیف تحت تاثیر کامل عوامل بیرونی) مورد سنجش قرار گرفته است.

نتایج این تحقیق نشان داد که بیش از ۷۰ درصد پزشکان و پرستاران و حدود ۶۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تاثیر عوامل بیرونی را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته‌اند.

این در حالی است که در حدود ۱۶ درصد از افراد این دو گروه، اثر عوامل درونی را در تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته‌اند.

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

 

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

بر اساس نتایج مطالعات محققان رصدخانه مهاجرت ایران، در جــدول زیر عوامل اصلی (۵ عامل با بیشــترین فراوانی) مؤثر بر تمایل افراد به مهاجرت در گروه‌های مختلف مورد بررسی، آورده شده است. بی‌ثباتی اقتصادی در غالب گروه‌ها از جمله عامل اصلی مؤثر بر تمایل به مهاجرت بوده است.

 

گروه ۵ عامل اصلی میل به مهاجرت
دانشجویان‌وفارغ‌التحصیلان بی‌ثباتی
شیوه حکمرانی
ناامیدی نسبت به آینده
امید به زندگی بهتر در خارج از کشور
وضعیت آزادی‌های فردی و اجتماعی
پزشکان‌وپرستاران بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی
کیفیت زندگی بهتر در خارج از کشور
شیوه حکمرانی
کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای بین‌المللی
درآمد پایین
فعالین استارت آپی ناامیدی از اصلاح امور کشور
آینده مبهم و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت
شیوه حکمرانی
تامین وضعیت رفاهی و معیشتی مناسب
امکان شاد زندگی کردن
اساتید، محققان و پژوهشگران بی‌ثباتی اقتصادی
عدم شایسته سالاری
سطح درآمد و تناسب آن با هزینه‌ها
امکان شاد زندگی کردن
سلامت اخلاقی جامعه
منبع:
ایسنا
برچسب ها: مهاجرت
نام:
ایمیل:
* نظر:
(اخبار خودرو)
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
(سلامت)
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
(متریال)
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
(ورزشی)
حمله تند آذری به محمود فکری

حمله تند آذری به محمود فکری

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد به ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی از سوی سرمربی استقلال به کار برده می‌شود واکنش نشان داد.
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو