عضو اندیشکده علم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یادداشتی به "نقش پدیده‌های نوظهور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" پرداخت .
کد خبر: ۱۵۰۸۲۷
تاریخ انتشار: ۰۷ : ۱۱ - ۲۹ فروردين ۱۴۰۱

متن یادداشت محمدرحیم عیوضی عضو اندیشکده علم  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به این شرح است :

مقدمه

تحقق پیشرفت و نیل به آینده مطلوب نیازمند مواجهه قدرتمند و با بصیرت جوامع با چالش‌های ناشی از این مسائل و پدیده‌های نوظهور می‌باشد. ظرفیت چالش‌آفرینی مسائل و پدیده‌های نوظهور منجر به تشدید پیچیدگی فضای رقابت در آینده خواهد شد و کشورهایی قادر به پیمایش مسیر پیشرفت و تعالی خواهند بود که از «موقعیتی راهبردی» ناشی از «اندیشه‌ای راهبردی» برخوردار باشند. برخی از این پدیده‌ها و مسائل نوظهور جنبه بین‌المللی و عمومی و برخی جنبه داخلی دارد. بر این اساس، مسائل و پدیده‌های پیش روی ج.ا.ا جهت نیل به پیشرفت با دو حوزه مسئله‌محور و پدیده‌های نوظهور مواجه است:

1- پدیده‌های نوظهور آینده جهان

2- پدیده‌های نوظهور آینده داخلی

بنابراین شناسایی و پیش تدبیری برای رویارویی مناسب و فرصت‌ساز با این پدیده‌ها در پیشرفت ایران نقش مؤثری دارد. لیکن این امر در خصوص جمهوری اسلامی بایستی دارای این ویژگی‌ها باشد:

1- جامعه‌ای آینده‌نگر با نقش فعال و پیشرو در ساخت آینده‌های دلخواه مبتنی بر ارزش‌های انقلابی- اسلامی 

2- ساختار منعطف وهوشمند درقبال تغییرات محیطی ورویدادهای روندشکن.

3- جامعه نیازمند نظام‌های آینده‌نگر، کارآمد و نرم درافق‌های بلندمدت .

از آنجا که پدیده‌های نوظهور، پدیده‌های نوآیند، پویا و تحول‌آفرینی می‌باشند؛ بنابراین نظام‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تغییرات اجتناب‌ناپذیری را در گستره زمانی حال و آینده موجب می‌شوند. پدیده‌های نوظهور، از پیچیده‌ترین پدیده‌های ممکن الوقوع به شمار می‌رود که تمامی مراحل آن (شکل‌گیری، ظهور، تداوم، افول) از قابلیت تحلیل‌پذیری برخوردار می‌باشند؛ افزون بر این، تأثیرگذاری پدیده‌های نوظهور برآیند مجموعه عواملی می‌باشد که می‌تواند دست‌آویز تحلیل‌های متعددی قرار گیرد.

پردازش، اکتشاف، توصیف و تبیین و شناخت پدیده‌های نوظهور به یک حوزه مطالعاتی محدود نشده و مستلزم کاربست علوم مختلف از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، سیاست‌شناسی، اقتصادشناسی، انسان‌شناسی، تاریخ‌شناسی و علم ارتباطات وآمار می‌باشد.

 از این روی، پردازش اثربخش این پدیده‌ها مستلزم شناخت نظریه‌ها، رویکردها ونگرش‌های علمی و نیز کاربست روش‌ها، ابزارها، الگوها و مدل‌های ویژه و نوین در این زمینه می‌باشد. در این راستا، با توجه به ماهیت و آثار بسیار پیچیده پدیده‌های نوظهور، دستیابی به فرانظریه‌ای جهان‌شمول به منظور تحلیل و ارزیابی چرایی، چگونگی و محتوای این پدیده‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد.

 با این وجود، نگارنده اعتقاد دارد باکاربست مفهوم "پیشران" امکان طراحی مدلی جهان‌شمول به منظور تحلیل، تبیین، توصیف و پیش‌بینی پدیده‌های نوظهور فراهم خواهد شد.

پدیده های نوظهور:

شگفتی‌سازها ، سیگنال‌های ضعیف  ومسائل نوظهور

شگفتی‌ساز:

شگفتی‌سازها اقدرت مختل‌سازی کامل بسیاری ازامور و تغییر بنیادین تفکر و برنامه‌ریزی بسیاری ازافراد برخوردار می‌باشند.

 شگفتی‌سازها عبارت‌اند از رویدادهای ناگهانی و منحصر به فردی که می‌توانند نقطه عطفی را درتکامل یک روند معین ایجاد کنند. شگفتی‌سازها یکی از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین و به صورت بالقوه آسیب‌رسان‌ترین عوامل تغییر از میان چهار عنصر ممکن تغییر روندها، چرخه‌ها، مسائل نوظهور وشگفتی‌سازها- به شمار می‌روند.

سیگنال‌های ضعیف:

نشانک‌های ضعیف به تحولاتی اشاره دارند که اکتشاف وشناسایی آنها دشوار می‌باشد و در زیر رادار توجه وآگاهی اکثریت قرار دارند، اما از ظرفیت بالقوه تبدیل به مسائل نوظهور و یا حتی روندها ورویدادهای مهم برخوردار می‌باشند. به منظور تفکیک شگفتی‌سازها از نشانک‌های ضعیف، توجه به بعد ضروری این دو مفهوم مفید می‌باشد. نشانک‌های ضعیف، مسائل کوچک و ظاهراً کم اهمیت موجود می‌باشند که می‌توانند اطلاعاتی را در خصوص تغییرات در آینده ارائه کنند. نشانک‌های ضعیف، در راستای اهداف آینده‌پژوهی، ابزاری برای اجتناب از کوروارگی در پیش‌بینی تغییرات تدریجی و واکنش بهنگام نسبت به آنها می‌باشد. جمع‌آوری و تحلیل سیگنال‌های ضعیف می‌تواند کلید پیش‌بینی زودهنگام تغییرات و اجتناب از شگفتی‌ساز شدن آنها باشد.

مسائل نوظهور:

به مسائلی اشاره دارند که از احتمال وقوع اندکی برخوردار می‌باشند، اما در صورت وقوع، تأثیر شگفت‌انگیزی بر جامعه می‌گذارند.

 بنابراین، این مسائل نگران‌کننده و تحرک‌آفرین می‌باشند و مفروضات مطرح در خصوص ماهیت آینده را به چالش می‌کشند. مسائل نوظهور می‌توانند در پاسخ به رویدادها نمایان شوند که غالباً دارای تأثیرات مختل کننده می‌باشند و یا در پاسخ به روندها و در جریان واکنش‌سازی‌های متفاوت جوامع و دولت‌ها پدیدار شوند.

پیشران و پیشران شناسی پدیده‌های نوظهور:

پیشران اصطلاحی است کلی که برای اشاره به هر "نیروی تغییرساز" مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تغییر می‌تواند توسط اشخاص، نهادها و یا حتی شرایط ایجاد شود. برای تلخیص و نمایش انواع پیشران‌هایی که باعث ایجاد تغییر می‌شوند از سرواژه/سرنام (Acronym) استفاده می‌شود. جامع‌ترین سرنام برای تلخیص و نمایش انواع پیشران‌ها، سرواژه "PINCHASTEM" می‌باشد که عبارت است از:

* سیاسی

* اطلاعاتی (ارتباطی، رسانه‌ای)

* طبیعی (کلان محیطی)

* تضاد/تعارض

* سلامت (بیولوژیک، خردمحیطی)

* هنری (فرهنگی)

* اجتماعی

* فنّاورانه (مکانیکی، الکترونیکی)

* اقتصادی

* اخلاقی (وجدانی، مذهبی)

اکنون این امکان فراهم می‌شود تا با کاربست مفهوم پیشران، چیستی، چرایی و چگونگی پدیده‌های نوظهور فراروی سامانه در سطوح مختلف سازمانی، ملی و بین‌المللی را مدل‌سازی کرده و به تصویر کشاند.

ترسیم نمودار ذیل پیشران‌شناسی پدیده‌های نوظهور را نشان می‌باشد.

اعتبارسنجی و اعتمادسنجی مدل پیشنهادی

اعتبار یا روایی به دقت سنجه (مدل یا ابزار) در بررسی و اندازه‌گیری یک مفهوم یا سازه اشاره دارد. مدل ارائه شده با شمول و ترکیب تمامی سلسله عوامل تأثیرگذار و نیز روابط موجود میان این عوامل در شکل‌گیری یک پدیده نوظهور از جامعیت و کلیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بدون تردید، در صورت تعریف و تحدید دقیق شاخص‌های هر پیشران، دقت مدل در ارائه تحلیل‌ها و تبیین‌های اثربخش‌تر افزایش می‌یابد.

اعتماد، قابلیت اطمینان یا پایایی نیز به ثبات سنجه (مدل یا ابزار) در ارائه نتایج مشابه در طی کاربست‌های متعدد اشاره دارد. در این خصوص، مدل ارائه شده نیازمند شواهد و اطلاعات درباره تک‌تک شاخص‌ها در جریان ظهور، پیدایش و افول پدیده‌های نوظهور می‌باشد تا پس از اعمال آنها، میزان انطباق نتایج حاصله با واقعیت به وقوع پیوسته مورد قضاوت قرار گیرد. از آنجا که پدیده‌های نوظهور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در پیشرفت ایران هدف اصلی این نوشته می‌باشد، عمده‌ترین شاخصه‌های پیشران‌های این سه حوزه به شرح ذیل خواهد آمد:

1- پیشران‌های سیاسی:

نظام سیاسی/ مناسبات سیاسی/ منابع سیاسی/ منافع سیاسی/ نهادهای سیاسی/ سرمایه‌های سیاسی/ باید و نبایدهای سیاسی.

2- پیشران‌های اجتماعی: نظام اجتماعی/ نظام انتخاباتی/ نظام آموزشی/ مناسبات اجتماعی/ مهارت‌های اجتماعی/ پیشینه اجتماعی/ سرمایه‌های اجتماعی/ نهادهای اجتماعی.

3- پیشران‌های فرهنگی:

نظام فرهنگی/ هویت فرهنگی/ منابع فرهنگی/ نهادهای فرهنگی/ سرمایه فرهنگی.

ماهیت پدیده‌های سیاسی و فرهنگی ریشه در مسئله اجتماعی دارد. امروزه در بین جامعه‌شناسان نیز عمده اختلافات موجود، در منشأ و منبع «مسئله اجتماعی» است و نه واقعیت آن. بنابراین هر جامعه‌شناسی برای نظریه‌پردازی با یک مسئله روبه‌رو است و همین سؤال در صورتی که واجد شرایط، مورد قبول و در چهارچوب مکتب وی باشد، «اجتماعی» تلقی می‌شود و تلاش‌های وی معطوف به پاسخگویی به آن است. البته قطعاً مسئله اجتماعی هیچ‌گاه به اندازه کافی روشن نیست. در واقع سه دلیل ذهنی، تاریخی و سیاسی، تعریف مسئله اجتماعی را با دشواری مواجه ساخته است. تفاوت‌های ذهنی سبب می‌شوند موضوعی که برای یک گروه مسئله تلقی می‌شود، برای گروه دیگر به عنوان مسئله طرح نگردد. بنابراین ما نمی‌توانیم یک تعریف مشخص، دقیق و جهان‌شمول برای مسئله اجتماعی ذکر کنیم. همچنین مسائل اجتماعی طی زمان تغییر ماهیت می‌دهند و نمی‌توان در تعریف، یک صورت ثابت برای آن فرض کرد. نهایتاً آنچه که از نظر سیاسی مشکل‌ساز بوده، همانا صلاحیت تشخیص مسئله اجتماعی است. بدین معنا که چه کسانی باید تشخیص مسئله اجتماعی از غیر آن را بر عهده بگیرند؟ طبیعی است تغییر تشخیص‌دهندگان، تغییر دیدگاه‌ها و منافع را در پی دارد که همین موضوع سبب می‌شود که مصادیق نیز تغییر یابند. عامل دیگری که نقش اساسی و مهم در تشخیص و تعریف مسئله اجتماعی دارد، تفاوت دیدگاه‌های متفکران و جامعه‌شناسان است، که از یک سو متأثر از تفاوت‌های تشخیص آنان و از سوی دیگر متأثر از تعلق‌خاطر فکری و حتی سیاسی  آنان به یک مکتب و حکومت خاص است.

با توجه به مطالب مذکور در مورد مسئله اجتماعی و پدیده‌های نوظهور موارد زیر به عنوان جمع‌بندی ورود به مباحث مسئله‌شناسانه در آینده‌پژوهی اشاره خواهد شد:

* مسئله اجتماعی مولود تغییرات اجتماعی در جامعه است؛

* تنوع و کثرت مسائل اجتماعی در کشورهای مختلف از یک سو و اختلاف دیدگاه‌های متفکران، جامعه‌شناسان و سیاستمداران از سوی دیگر، مانع از شکل‌گیری زمینه برای دستیابی به یک اجماع در مورد مفهوم مسئله اجتماعی می‌شوند؛

* مسئله اجتماعی موضوع کلان را در بر می‌گیرد و برای پاسخ به آن نیازمند اطلاعات تاریخی و مقایسه‌ای هستیم.

ابعاد مسئله‌شناختی پدیده‌های نوظهور

اکتشاف، ابداع، بررسی، ارزیابی و پیشنهاد آینده ممکن، محتمل و مرجح پدیده‌ها به عنوان اهداف کلان آینده‌پژوهی در کانون و محور فعالیت‌های آینده‌پژوهانه قرار دارد. در این راستا، پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت پدیده‌های نوظهور مستلزم اتخاذ رویکرد سیستمی و پدیده‌شناختی نسبت به ابعاد مختلف مسئله‌شناختی پدیده‌های نوظهور در یک چارچوب کل‌گرایانه می‌باشد.

 این ابعاد مسئله‌شناختی عبارت‌اند از:

ماهیت‌شناسی:

 پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت سرشت، ماهیت، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های پدیده‌های نوظهور؛

علت‌شناسی:

پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت علت یا علل رویدادی، وجودی و یا بقاپذیری پدیده نوظهور؛

کارکردشناسی:

 پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت عملکردها، کارکردها و نقش‌های پدیده‌های نوظهور؛

پیامدشناسی:

 پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت آثار و پیامدهای پدیده‌های نوظهور بر محیط، انسان و سایر پدیده‌ها؛

فرآیندشناسی:

پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت مراحل پیوسته و نظام‌مند شکل‌گیری و ظهور پدیده نوظهور؛

روندشناسی:

 پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت الگوی تغییر منظم متغیرها و پارامترهای پدیده‌های نوظهور؛

ساختارشناسی:

 پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت ساختار، ارکان، عناصر، انتظام، انسجام و پیکربندی پدیده‌های نوظهور؛

مکان‌شناسی:

پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت مکان و فضای جغرافیای شکل‌گیری و وقوع پدیده‌های نوظهور؛

زمان‌شناسی:

 پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت زمان شکل‌گیری، وقوع و استقرار پدیده‌های نوظهور؛

تکامل‌شناسی:

 پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت چرخه حیاط و سیر تکوین، تحول و رشد پدیده‌های نوظهور. 

پس از معرفی ابعاد مسئله‌شناسی پدیده‌های نوظهور و با تأکید بر اهداف این نوشتار لازم است فرایند اکتشاف، توصیف، و تبیین پدیده‌های نوظهور چالش‌آفرین آینده ایران در مسیر پیشرفت را ترسیم نمود. سپس مسائل نوظهور باز دارنده و پیشبرنده حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب جامعه ایران (که منتج از چنین پدیدهای نوظهور می‌باشد) را معرفی کرد.

نتیجه‌گیری:

پیشرفت فرایند تغییرات همه جانبه است که به تحول در چارچوب‌های ذهنی، حوزه‌های ارزشی و ساختارهای نهادی جامعه منتهی می‌شود و پیامدها و آثار آن در قلمروهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تبلور می‌یابد و منعکس می‌شود. در این راستا، هدفمندی، روشمندی و جهت‌مندی فرایند پیشرفت و تغییرات مستلزم آینده‌پژوهی است و به آینده‌پژوهی نیز منجر می‌شود. تغییر و تحول، از دید آینده‌پژوهی، از یک سو به فرایندهای پویایی اطلاق می‌شود که زیربنای پیشرفت‌های مبتنی بر فناوری هستند و از سوی دیگر، تحول در شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم را در بر می‌گیرد. در این راستا، پدیده‌های نوظهور با برخورداری از قابلیت گسست‌سازی و مختل‌سازی تفکرات، برنامه‌ریزی‌ها، فرایندها و مکانیسم‌های پیشرفت از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار می‌باشند. پدیده‌های نوظهور به پدیده‌های نوآیند، پویا و تحول‌آفرینی اشاره دارند که نظام‌ها و نظم‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تغییرات اجتناب‌ناپذیری را در پیوستار زمانی حال و آینده موجب می‌شوند. آثار و پیامدهای چنین تغییراتی سبب می‌شود تا پردازش، پیش‌بینی، شناسایی و مدیریت این پدیده‌ها به منظور راهبری و هدایت اثربخش و کارآمد فرایند پیشرفت ضروری ‌کند.

منبع:
ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
(اخبار خودرو)
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
(سلامت)
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
(متریال)
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
(ورزشی)
حمله تند آذری به محمود فکری

حمله تند آذری به محمود فکری

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد به ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی از سوی سرمربی استقلال به کار برده می‌شود واکنش نشان داد.
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو